A Csodásérem magyarázata

1830 november 27-én Labouré Katalin a közös elmélkedés alkalmával látta a Szűzanyát, aki a látomás során mintegy „modellt” állt ezt a megbízatást adta: ,,Veress érmét erre a mintára! Aki hordja, nagy kegyelmeket nyer, különösen, ha a nyakán viseli. Elárasztja a kegyelem azokat, akik bizalommal hordják az érmet.”

 

Az érem egyik oldalán látható a Szent Szűz úgy, ahogyan Labouré Katalin látta őt, valamint a Csodáséremhez tartozó fohász:

„Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk!”

A fohász azt a kiváltságot fejezi ki, melyben az Istenanya – Szűz Mária részesült. Mentes volt az eredeti bűntől, szeplőtelenül fogantatott. Ő az első üdvözült, aki – istenanyasága miatt – megelőzően részesült Fia, Jézus Krisztus szenvedésének érdemeiben.

Lábai a félgömbön állnak és széttiporják a kígyó fejét.

A félgömb a földgömböt, a világot jelképezi. A kígyó a zsidóknál és keresztényeknél a sátánt és a rossz erőket személyesíti meg. A Szűz a „napba öltözött és csillagokkal megkoronázott” asszony, ahogy Szt. János fogalmaz a Jelenések könyvében. Részt vesz a lelki harcban, harcol a gonosz ellen, ennek a csatának pedig a helyszíne a világunk. Arra szólít fel minket, hogy mi is legyünk részesei Isten logikájának, mely különbözik a világ logikájától. Ez a valódi megtérést sürgeti, melyet mindenkinek kérnie kell Szűz Mária által.

Kezei nyitottak, ujjait drágakövekkel díszített gyűrűk ékesítik, melyekből a föld felé mutató sugarak fakadnak.

E sugarak ragyogása, a megjelenés szépségéhez és fényéhez hasonlóan, arra hív, hogy bízzunk Szűz Mária hűségében a Teremtője és gyermekei iránt (ezt jelképezik a gyűrűk), ezt fejezi ki hathatós közbenjárása (erre utalnak a kegyelem sugarai) és végső győzelme (ezt jeleníti meg a fény). Szűz Mária tehát arra hív, hogy életünk nehézségeiben teljes bizalommal meneküljünk hozzá.

Az érem másik oldalán is több szimbólum látható:

Az „M” betű és a belőle kimagasló kereszt.

A „M” Szűz Mária nevének kezdőbetűje, a kereszt Krisztus keresztje. Két jel mutat a Krisztus és Szent Anyja között felbonthatatlan kapcsolatra. Szűz Mária részt vett Jézusnak az emberiség üdvösségéért folytatott küldetésében, ezáltal részesült Krisztus megváltó áldozatában.

Alul két szív található, ezekből fakadnak Jézus és Szűz Mária szeretetének lángjai.

Jézus tövissel megkoronázott szíve. Ez utal arra az evangéliumok által leírt eseményre, amikor Jézus felajánlotta magát a halálra. Ez jelképezi az emberek iránti szeretetét.

Anyjának tőrrel átszúrt szíve. Ez utal Simeon jövendölésére, melyről az evangéliumok annak kapcsán számolnak be, hogy József és Mária Jézust bemutatták a templomban. Ez jelképezi Jézusnak Szűz Máriában is jelenlévő, irántunk tanúsított szeretetét: Mária üdvösségünk végett elfogadta saját Fia áldozatát.

A két szív közelsége, Jézus és Szűz Mária életének közelségét fejezi ki.

Az egész képet tizenkét csillag veszi körül.

Ezek szimbolizálják az apostolokat és ábrázolják az Egyházat, mely világosság a világ számára.