Az idei évben a húsvétra való készületünket, a Szent Három Napot, a feltámadás megünneplését otthonunkban élhetjük meg, bekapcsolódva az élő közvetítésekbe valamint önállóan is megélve ezeket a pillanatokat. Ehhez akarnak segítséget nyújtani az egyházmegye által összeállított szövegek, melyeket szeretettel ajánlunk mindenki figyelmébe az otthoni ünneplést segítve.

NAGYCSÜTÖRTÖK ESTE szentmisével emlékeznek az Utolsó Vacsorára, az Oltáriszentség és az egyházi rend alapítására. A jelképek ilyenkor az utolsó vacsora örömének és titkának hangulatát idézik: a pap fehér miseruhában van, a mise elején szól az orgona. Dicsőségre megszólalnak a harangok, a csengők, az orgona, majd a Dicsőség után elnémulnak nagyszombat estig. A gyász jeléül ezután csak a kereplők szólnak. A harangok „Rómába mennek” és megjelennek a szenvedésnek és a fájdalomnak jelei. Megrázó ellentét, hogy Jézust azon az estén árulják el, amelyen szeretetének legnagyobb jeleit adja. A szentmise utáni oltárfosztás, amikor eltávolítanak az oltárról minden díszt, még a terítőt is, Jézus elfogatására és szenvedéseire emlékeztet. Az Oltáriszentséget ilyenkor a mellékoltárhoz viszik, ami Jézus elfogatását, elhurcolását jelképezi.

A rendkívüli körülmények miatt, ezt a szentmisét is egyszerűbb formában mutatja be a pap az üres templomban. Az oltáriszentséget továbbra is a tabernákulumban őrzik, elmarad az oltárfosztás.

Az utolsó vacsora után Jézus apostolaival az Olajfák hegyére ment, ahol kérte apostolait, hogy imádkozzanak vele. Mi is „legalább egy órát” szeretnénk virrasztani Vele. Elkezdődik a nagycsütörtöki virrasztás az értünk vérrel verejtékező Jézussal. Otthonainkban, lakásainkban virrasszunk az Úrral!

AZ ÜNNEPNAPI SZENTMISE OLVASMÁNYAI  olajszentelési mise: Iz 61, 1-3a. 6a. 8b-9; Jel 1, 5-8; Lk 4, 16-21

az utolsó vacsora miséje: Kiv 12, 1-8. 11-14; 1Kor 11, 23-26; Evangélium – Jn 13, 1-15

HÁLAADÓ IMA A NEMZETKÖZI EUCHARISZTIKUS KONGRESSZUSRA

Hálát adunk neked, Urunk, Jézus Krisztus, aki az Eucharisztiában a szeretet forrásához hívsz, hogy testeddel és véreddel táplálj és éltess minket. Segíts, hogy áldozatod és jelenléted erejéből nagylelkűen forduljunk minden embertársunk felé. Add, hogy a kiengesztelődést szolgáljuk az emberek és a népek között: tettekkel és szavakkal hirdessük: te vagy az egyetlen Úr és minden élet forrása! Ámen.

JAVASLATOK A CSALÁD SZÁMÁRA

 1. Jézus szeretetének jeléül megmosta apostolai lábát: mi is kifejezzük szeretetünket egymás iránt.
 2. Jézus a kenyér és a bor színében maradt közöttünk: közösen elmondjuk a fenti hálaadó imádságot.
 3. Készítünk egy listát azokkal a személyekkel, akiknek a járvány elmúltával szolgálatára lehetünk.
 4. Közösen imádkozunk azokért, akik a gyógyítás, a betegápolás által a szenvedők mellett állnak.

NAGYPÉNTEK az egyházi év legcsendesebb napja: Jézus elítélésének, megkínzásának, halálának és temetésének napja. Ezen a napon nincs szentmise. A Jézust jelképező oltár díszek nélkül, csupaszon áll: nincsen rajta sem kereszt, sem terítő, sem gyertya. Emlékeztethet a Golgota csupasz sziklatömbjére is, amelyen a megváltás áldozata megtörtént. A nagypénteki ősi szertartás már a kezdeti időktől kialakult és három fő részből áll: az igeliturgiából olvasmányokkal és egyetemes könyörgésekkel, a kereszt leleplezése és a kereszt előtti hódolatból, valamint a szentáldozás szertartásából. A szertartás kezdetén a pap piros miseruhában, némán vonul az oltárhoz a ministránsokkal, majd leborulnak az oltár előtt. A pap földre borulása: az önmagát kiüresítő, az emberrel, a földdel azonosuló Krisztust jeleníti meg. Az ige liturgiájában olvasunk Jézus szenvedésének titkáról, majd halljuk szenvedésének történetét Szent János evangéliumából. A passiót felolvassák vagy énekelve adják elő, drámai módon idézve fel Krisztus szenvedését, az Isten irántunk való szeretetének titkát. Ezután – lélekben a kereszt alatt állva – könyörgünk az Egyház tagjaiért és az egész világért. Ezután a pap a Feketevasárnapon (Nagyböjt 5. vasárnapján) letakart feszületről leveszi a leplet és kezdetét veszi a kereszthódolat. A szertartás a Miatyánk elimádkozása után az áldozással fejeződik be.

A rendkívüli helyzet miatt ezt a megrázó szertartást is a pap zárt templomban ünnepeli meg egységben híveivel, akik otthonaikban vele együtt imádkoznak. A szertartás egyszerűsített formában történik: a passiót olvassák, az egyetemes könyörgésekben egy, az alkalomhoz illő könyörgést mondanak, a kereszthódolat elmarad, csak a pap borul le a megfeszített Isten Fia előtt. A vidékünkön szokásos szentsír állítás és annak őrzése is ebben az évben elmarad.

AZ ÜNNEPNAPI SZERTARTÁS OLVASMÁNYAI

Iz 52, 13-53, 12; Zsid 4, 14-16; 5, 7-9; Evangélium – Jn 18, 1-19, 42

RENDKÍVÜLI KÖNYÖRGÉS A JÁRVÁNY IDEJÉN

A járványban megbetegedettekért, az elhunytakért, és a szeretteiket elvesztőkért imádkozzunk, hogy megtapasztalhassa a keresztény nép: életünkben és halálunkban egyaránt mellettünk áll Krisztus, a Mindenség Királya. Mindenható, örök Isten, tekints kegyesen aggodalmunkra, könnyítsd meg gyermekeid terhét, fogadd országodba az elhunytakat és erősítsd meg gyenge hitünket, ahogy megerősítetted Szent Fiadat, Jézus Krisztust, aki értünk kiürítette a szenvedés kelyhét. Add, hogy mindig kétkedés nélkül bízzunk atyai gondviselésedben. Ámen.

JAVASLATOK A CSALÁD SZÁMÁRA

 1. A szoba közepén álló asztalra kihelyezzük a feszületet.
 2. Közösen végig elmélkedjük a keresztút 14 állomását.
 3. Imádkozunk elhunyt családtagjainkért, a járvány sújtotta családokért, a járványban elhunytakért.

NAGYSZOMBATON az Egyház Krisztus szenvedéséről és haláláról elmélkedik, betölti lakásainkat, családjainkat és szívünket a csend, amely segít Krisztus szeretetének titkában elmélyedni. A húsvéti vigília sötétben kezdődik, abban a sötétben, amely a világra borult Krisztus halála után. A vigília szertartása négy, jól elkülönülő lényegi részből áll: a fény liturgiájából, az igeliturgiából, a vízszentelésből és az áldozati liturgiából. A megszentelt tűzzel a pap meggyújtja a húsvéti gyertyát, amely Jézust jelképezi, a tömjénszegek pedig Jézus halálos sebeit jelzik. A pap elindul a fénnyel a sötét templomba, s három lépésben szétosztja Krisztus világosságát a híveknek, akik a húsvéti gyertyáról meggyújtják saját gyertyáikat. Ezt az örömet halljuk és látjuk: „Krisztus világossága”, erre válaszolunk: „Istennek legyen hála.” Ezután fölhangzik az Exultet, a húsvéti örömének. Az igeliturgia végig vezet az üdvösségtörténet nagy állomásain, egészen az Újszövetségig. Ekkor felhangzik a Glória, Isten dicsőítése és „visszatérnek a harangok”. A szentleckét követően az ünnepélyes alleluja Isten népének ujjongó örömét fejezi ki. Jézus feltámadását, az igazi örömhírt hirdeti az evangélium. A szentbeszéd után a pap megáldja a vizet, a hívek megújítják keresztségi fogadalmukat, majd az Egyház meghinti őket a megáldott vízzel. A szentmise az egyetemes könyörgésekkel folytatódik.

A rendkívüli körülmények miatt a húsvéti vigíliát is hívek nélkül ünnepli a pap. Az egyszerűsített forma ellenére, ez az ünneplés a liturgiának a csúcsa marad. Az ünneplés kezdetén a pap meggyújtja a húsvéti gyertyát és elénekli a húsvéti öröméneket. A vízszentelés elmarad, de bizalommal újítjuk meg keresztségi fogadalmainkat. Ebben az évben nem tarthatunk körmenetet, de a feltámadás örömét annál nagyobb hittel osszuk meg egymással a családban. A szokásos húsvéti ételszentelést a közösen elmondott hálaadó imánk helyettesítse.

AZ ÜNNEPNAPI SZENTMISE OLVASMÁNYAI

Ter 1, 1-2, 2; Ter 22, 1-18; Kiv 14, 15-15, 1; Iz 54, 4a. 5-14; Iz 55, 1-11; Bár 3, 9-15. 32-4, 4; Ez 36, 16-17a. 18-28; Róm 6, 3-11; Evangélium – Mt 28, 1-10

IMÁDSÁG

Istenünk, te ezt a szent húsvéti éjszakát Urunk feltámadásának fényével beragyogod. Kérünk, éleszd föl Egyházadban az istengyermekség lelkét, hogy akik testben és lélekben megújultak, tiszta szívvel szolgáljanak neked. Ámen.

JAVASLATOK A CSALÁD SZÁMÁRA

 1. A kereszt mellé égő gyertyát teszünk, és 3x ismételjük: Krisztus világossága! Istennek legyen hála!
 2. Égő gyertyával a kezünkben elmondjuk a hitvallást.
 3. Égő gyertyát teszünk az ablakba, jelezve a feltámadásba vetett hitünket.

HÚSVÉTVASÁRNAP

AZ ÜNNEPNAPI SZENTMISE OLVASMÁNYAI

ApCsel 10, 34a. 37-43; Kol 3, 1-4; Evangélium – Jn 20, 1-9

IMÁDSÁG

Istenünk, a mai napon egyszülött Fiad által legyőzted a halált, és kitártad előttünk az örökkévalóság kapuját. Krisztus Urunk feltámadását ünnepelve kérünk, teremts újjá minket Szentlelked erejével, hogy új életre támadjunk. Ámen.

JAVASLATOK A CSALÁD SZÁMÁRA

 1. Imádkozunk a járvány megszűnéséért, a hitben való megerősödésért, a teremtett világért.
 2. Felhívjuk, bátorító üzenetet küldünk azoknak, akik egyedül ünnepelnek.
 3. A húsvéti időben így köszöntjük egymást: Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt!